RSS

ประวัติส่วนตัว


                                                                        
                                                                                 ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – สกุล                                       นายขัติยะ    บุญญา 
ที่อยู่                                              ๒๐๕/๒๗  หมู่ ๑๗  ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐  
                                                    โทรศัพท์  ๐๘๙-๘๖๔๖๗๔๗ 
การศึกษา                                          -ระดับชั้นอนุบาล 
                                                    ศึกษาที่โรงเรียนเทศบาล ๑ อ. เมือง  จ. บุรีรัมย์  พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๒๗
                                                     -ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
                                                     ศึกษาที่โรงเรียนเทศบาล ๑ อ. เมือง  จ. บุรีรัมย์  พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๒
                                                     -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
                                                    ศึกษาที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  อ. เมือง จ. บุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๕
                                                      -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
                                                    ศึกษาที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  อ. เมือง  จ. บุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๘
                                                      -ระดับอนุปริญญา (ปก.ศ.สูง)
                                                    ศึกษาที่วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  อ. เมือง  จ. มหาสารคาม
                                                    ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๐
                                                      -ระดับปริญญาตรี 
                                                    ศึกษาที่วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  อ. เมือง  จ. มหาสารคาม
                                                    ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๒
การทำงาน                                        -บรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านกะสัง
                                                    อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
                                                     -พ้นการทดลองปฏิบัติราชการพัฒนาอย่างเข้ม 
                                                      วันที่  ๑๑ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐
                                                     – ครู ค.ศ. ๑  ที่โรงเรียนบ้านกะสัง อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว
                                                    ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๑
                                                      – ครู ค.ศ. ๑ ที่โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง  อำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์
                                                    ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔
                                                     – ครู ค.ศ. ๑ ที่โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง  ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง 
                                                                จังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งแต่วันที่ ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง ปัจจุบัน

ความสามารถพิเศษ                            โค้ชกีฬาฟุตบอล   คอมพิวเตอร์   งานพัสดุและสินทรัพย์
ความใฝ่ฝัน สิ่งที่อยากเป็น                    ผู้บริหารสถานศึกษา และทำงานฝ่ายบริหารหน่วยงานของรัฐ
ข้อมูลส่วนตัว                                      -ชื่อ นายขัติยะ  บุญญา  
                                                      -เกิดเมื่อวันเสาร์ที่  ๑๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๒  อายุ  ๓๔  ปี   
                                                      -อาชีพรับราชการครู ที่โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง ตำบลเสม็ด
                                                       อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์    
                                                      -บิดาชื่อ   ร้อยตรี ระดม   บุญญา      
                                                      -มารดาชื่อ  นางสรวย   บุญญา 
                                                      -เป็นบุตรลำดับที่  ๔ ในจำนวนพี่น้อง  ๕ คน    สถานภาพ  สมรส  
                                                      -คู่สมรส ชื่อ นางเบญจพร  หอมสมบัติ  อายุ  ๓๔  ปี  อาชีพ  แม่บ้าน 
                                                      -มีบุตรด้วยกัน  ๒  คน  
                                                                ชื่อ เด็กชายดัสกร  บุญญา  อายุ   ๑๐  ปี 
                                                      ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ 
                                                      ที่โรงเรียนฮั่วเคี้ยว  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์
                                                                เด็กหญิงกันยากร  บุญญา อายุ ๘ เดือน

 

                                                                                                 
                                          *******************************************************

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: